Registration_nl

MZG Registratie in ICD10

Wat stellen we voor ?

De Federale Overheidsdienst (FOD) legt het de ziekenhuizen op hen een klinische samenvatting te sturen van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens elke patiënten-opname. Deze samenvatting, de zogenaamde Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG), zal de bedragen bepalen die door de FOD  zullen gefinancierd worden aan elk ziekenhuis.

Dankzij een ervaren team, helpen we de ziekenhuizen om in ICD-10 BE de MZG registratie (mkg codering) van hun opnames te volbrengen en garanderen we hen hierbij ook een optimaal ziekenhuisfinanciering.

Aanvullend op deze diensten, bieden wij eveneens audits en coaching-diensten evenals analytische tools en dashboards waardoor de ziekenhuizen hun ziekenhuisfinanciering aanzienlijk kunnen verbeteren.

 

De moeilijkheden ?

Tweemaal per jaar verplicht de Federale Overheidsdienst (FOD) de ziekenhuizen alle gegevens aangaande de patiënten-opnamen naar hem toe te sturen. Het niet nakomen van deze termijnen kan zware gevolgen met zich meebrengen (Financiële sancties?) Om deze belangrijke taak te vervullen, beschikken de ziekenhuizen over het algemeen over een intern team. Maar hoe moet het verder wanneer er plots, zomaar uit het niets, iets gebeurt?  Een langdurige ziekte, een bevallingsverlof, een onverwacht ontslag, een loopbaanonderbreking of gewoonweg een nieuwe eis vanwege de Federale Overheidsdienst (FOD)? In tegenstelling tot de voetbalploegen, beschikken de ziekenhuizen jammer genoeg niet over een reserveteam, indien leden ervan gekwetst raken. Daarbovenop, zullen talrijke verblijven met de komst van een nieuw decreet (laagvariabele zorg vanaf 01/2019), maand na maand moeten worden geregistreerd.  Dat zal de situatie nog vermoeilijken bij onvoorziene gebeurtenissen, want de speelruimte zal nog verder slinken.

 

Het partnerschap ?

Bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekten, ontslag of achterstand, zijn er drie opties beschikbaar voor de ziekenhuizen :

 • Een nieuwe werknemer aanwerven, wat heel moeilijk is geworden omdat ze schaars zijn en omdat hun opleiding zo bijzonder specifiek is.
 • Een nieuwe werknemer opleiden, wat een lange opleiding zal vergen (18 tot 24 maanden), zonder resultaatsgarantie. Zonder inbegrip van de hieraan door de opleider gewijde tijd, die meestal een uitstekend medewerker is, wat de productiviteit van het team ook aanzienlijk zal doen dalen.
 • Het partnerschap met Arxis, dat de ziekenhuizen de garantie biedt onmiddellijk over een extra team te beschikken, wat er ook moge gebeuren.

Overigens, zijn de partnerschapscontracten heel flexibel aangezien het de ziekenhuizen zijn die het minimale aantal te behandelen verblijven bepalen! Het is in deze optiek dat een reëel partnerschap ten volle tot zijn recht komt.

 

Het team ?

Ons team is voornamelijk samengesteld uit medisch personeel dat over een ruime ervaring beschikt in het registreren van patiënten-opnamen. Zo kunnen alle specialiteiten en types verblijven, gaande van dagklinieken tot lange opnames behandeld worden. De door de Federale Overheidsdienst (FOD) ingevoerde registratieregels worden tot in de puntjes nageleefd, met een specifieke attentie op het garanderen van een optimale financiering. (audit, analytische tools en instrumentenborden). Omdat we als volledig transparant willen overkomen, is het zelfs mogelijk om onze teamleden vrijblijvend uit te testen.  Bovendien, verstrekken onze werknemers, in geval van audit door de Federale Overheidsdienst(FOD), alle nodige gegevens voor de eventuele verdediging van de betrokken dossiers.

 

De methodologie ?

Ons team verricht zijn activiteiten voornamelijk via een afstandsverbinding (VPN, Citrix, …) die toegang verleent tot de verschillende medische en MZG-registratie software zoals Oazis, SBIM en RXM. De verblijven zijn bijgevolg onmiddellijk en op een transparante wijze geregistreerd in de ziekenhuissoftware. Indien een afstandsverbinding evenwel niet tot stand kan komen, dan kan ons team zich verplaatsen naar het ziekenhuis om er de activiteiten uit te voeren. De ziekenhuizen kiezen zelf welke verblijven ze ons toevertrouwen :

 • Specialiteiten
 • Verblijfstypes (opnamen of dagklinieken)
 • Verblijfsduur

Overigens zijn we contractueel gebonden door het beroepsgeheim en bieden we de ziekenhuizen op die manier alle nodige garanties inzake vertrouwelijkheid. Als aanvulling op de MZG-registratie, bieden we eveneens audit-diensten, analytische tools en dashboards aan die het de ziekenhuizen mogelijk maken hun ziekenhuisfinanciering aanzienlijk te verbeteren. 

 

MZG-registratie en ICD10 ?

Sinds meerdere jaren, zijn de ziekenhuizen verplicht om voor elke patiënten-opname gedetailleerde informatie te sturen naar de Federale Overheidsdienst (FOD). De vereiste gegevens zijn ondergebracht in 2 categorieën :

 • De ziekten en symptomen van de ziekenhuispatiënten
 • De tijdens de opnamen van de patiënten gedane onderzoeken, interventies, behandelingen, …

Om al deze informatie te uniformiseren, wordt het universele classificatiesysteem « ICD-10 »  gebruikt. Dit woordenboek bevat voor elke aandoening, symptoom, behandeling … een unieke code, de zogeheten « ICD-10 code ». (Bijv. voor de griep is de universele code J09.X1)

De registratie van al deze gegevens wordt gebruikt binnen de volgende kaders :

 • De ziekenhuisfinanciering ;
 • De berekening van de gemiddelde verblijfsduur en kosten die gepaard gaan met het   behandelen van een aandoening ;
 • De samenstelling van een statistische databank op internationaal niveau (epidemie, morbiditeit, …)

Deze inlichtingen zijn over het algemeen ingevoerd in een informaticasysteem door medisch personeel. Het medisch dossier van de patiënt wordt letterlijk vertaald in de ICD-10 code. Noodzakelijkerwijs dient men kennis en een gedetailleerd begrip te hebben van deze termen en van de klinische en medische processen.

EEN VRAAG? CONTACTEER ONS!

mzg registratie